Our People

Leisman, W. Matthew

4010 Washington Street, #100

Kansas City

816-293-2569

click above image to view this rep's BrokerCheck Profile